Riaditeľ školy:PaedDr. Martin Olšiak 
   
Zástupkyňa riaditeľa školy:Monika Kajanová 
   
Hudobný odbor:  
vedúca odboruMgr. Silvia Timkovázobcová a priečna flauta, hud. náuka
 PaedDr. Martin Olšiakakordeón
 PaedDr. Veronika Olšiakováspev
 Mgr. Katarína Frankováspev, klavír
 Viera Ilgováklavír, keyboard
 Alžbeta Kočišovázobcová flauta, saxofón, hud. náuka
 Ida Rumanováklavír, keyboard
 Mgr. Zuzana Hromníkováhudobná náuka, klavír, spev
 Mgr.art. Marián Lepiešelektrická gitara, gitara
 Mgr. Ľubomír Šamohusle
 Monika Škutová, Dis.art.spev, keyboard, hudobná náuka
 Mgr.art. Jakub Stračinakontrabas, cimbal
 Michal Krupárbicie
 Mgr. Nadežda Holenkováviolončelo, gitara
   
Výtvarný odbor:  
vedúci odboruMgr. Peter Piatko 
 Mgr. Eva Drozdíková 
   
Tanečný odbor:  
vedúca odboruMonika Kajanová 
 Simona Sochorová 
   
Literárno-dramatický odbor:  
 Mgr.art. Ada Juhásová 
   
Nepedagogickí zamestnanci:  
tajomníčka školyJanka Hrivnáková 
školníčka, upratovačkaAdriana Patrová