Riaditeľ školy:PaedDr. Martin Olšiak 
   
Zástupkyne riaditeľa školy:Monika Kajanováskupinové vyučovanie
 Mgr. Silvia Timkováindividuálne vyučovanie
   
Hudobný odbor:Mgr. Silvia Timkovázobcová a priečna flauta, hud. náuka, komorná hra
 PaedDr. Martin Olšiakakordeón, obligátny nástroj
 PaedDr. Veronika Olšiakováspev, obligátny nástroj
 Mgr. Katarína Frankováspev, obligátny nástroj
 Viera Ilgováklavír, obligátny nástroj, korepetícia
 Alžbeta Kočišovázobcová flauta, saxofón, hud. náuka, korepetícia
 Ida Rumanováklavír, keyboard, obligátny nástroj, korepetícia
 Mgr. Zuzana Hromníkováspev, klavír, hud. náuka, obligátny nástroj, zbor
 Mgr. art. Marián Lepiešelektrická gitara, gitara, kapela
 Mgr. Ľubomír Šamohusle, komorná hra
 Monika Škutová, Dis.art.spev, keyboard, klavír, obligátny nástroj, hud. náuka
 Mgr. art. Jakub Stračinakontrabas, cimbal
 Michal Krupárbicie nástroje
  Juraj Haluška, Dis.art.gitara, husle, obligátny nástroj
 Marko Timkozobcová flauta
   
Výtvarný odbor:Mgr. Peter Piatko 
 Mgr. Eva Drozdíková 
 Elena Briestenská 
   
Tanečný odbor:Monika Kajanová 
 Mgr. art. Miroslava Toušková 
 Mgr. Silvia Timkováhudobno pohybová výchova
 Monika Škutová, Dis.art.hudobno pohybová výchova
 Daniela Jesenská 
   
Literárno-dramatický odbor:
Katarína Košová 
   
Nepedagogickí zamestnanci:Janka Hrivnákovátajomníčka školy
 Adriana Patrováškolníčka, upratovačka