Riaditeľ školy:

PaedDr. Martin Olšiak

 
   
Zástupkyňa riaditeľa školy:Monika Kajanová 
   
Hudobný odbor:  
vedúca odboruMgr. Silvia Timkovázobcová a priečna flauta, hud. náuka
 PaedDr. Martin Olšiakakordeón
 PaedDr. Veronika Olšiakováspev, obligátny nástroj
 Mgr. Katarína Frankováspev, obligátny nástroj
 Viera Ilgováklavír, keyboard
 Alžbeta Kočišovázobcová flauta, saxofón, spev, klavír, hud. náuka
 Ida Rumanováklavír, keyboard
 Mgr. Zuzana Hromníkováspev, klavír, hud. náuka, obligátny nástroj
 Mgr. art. Marián Lepiešelektrická gitara, gitara
 Mgr. Ľubomír Šamohusle
 Monika Škutová, Dis.art.spev, keyboard, klavír, obligátny nástroj, hud. náuka
 Mgr. art. Jakub Stračinakontrabas, cimbal
 Michal Krupárbicie nástroje
  Juraj Haluška, Dis.art.gitara
   
Výtvarný odbor:  
vedúci odboruMgr. Peter Piatko 
 Mgr. Eva Drozdíková 
   
Tanečný odbor:  
vedúca odboruMonika Kajanová 
 Simona Sochorová 
 Mgr. art. Miroslava Toušková 
 Mgr. Silvia Timkováhudobno pohybová výchova
   
Literárno-dramatický odbor:
  
 Mgr. art. Lucia Jašková 
   
Nepedagogickí zamestnanci:  
tajomníčka školyJanka Hrivnáková 
školníčka, upratovačkaAdriana Patrová