Riaditeľ školy: PaedDr. Martin Olšiak
Zástupkyne riaditeľa školy: Monika Kajanová skupinové vyučovanie
Mgr. Silvia Timková individuálne vyučovanie
Hudobný odbor: Mgr. Silvia Timková zobcová a priečna flauta, hud. náuka, komorná hra
PaedDr. Martin Olšiak akordeón, obligátny nástroj
PaedDr. Veronika Olšiaková spev, obligátny nástroj
Mgr. Katarína Franková spev, obligátny nástroj
Viera Ilgová klavír, obligátny nástroj, korepetícia
Alžbeta Kočišová zobcová flauta, saxofón, hud. náuka, korepetícia
Ida Rumanová klavír, keyboard, obligátny nástroj, korepetícia
Mgr. Zuzana Hromníková spev, klavír, hud. náuka, obligátny nástroj, zbor
Mgr. art. Marián Lepieš elektrická gitara, gitara, kapela
Mgr. Ľubomír Šamo husle, komorná hra
Monika Škutová, Dis.art. spev, keyboard, klavír, obligátny nástroj, hud. náuka
Mgr. art. Jakub Stračina kontrabas, cimbal
Michal Krupár bicie nástroje
 Juraj Haluška, Dis.art. gitara, husle, obligátny nástroj
Marko Timko zobcová flauta
Výtvarný odbor: Mgr. Peter Piatko
Mgr. Eva Drozdíková
Elena Briestenská
Tanečný odbor: Monika Kajanová
Mgr. art. Miroslava Toušková
Mgr. Silvia Timková hudobno pohybová výchova
Monika Škutová, Dis.art. hudobno pohybová výchova
Daniela Jesenská
Literárno-dramatický odbor: Katarína Košová
Nepedagogickí zamestnanci: Janka Hrivnáková tajomníčka školy
Adriana Patrová školníčka, upratovačka