Tanečný odbor:

Umelecké vzdelávanie v tanečnom odbore začína prípravným štúdiom do ktorého sú zaraďovaní žiaci predškolského veku a 1. ročníka ZŠ.

Po ukončení prípravného štúdia pokračujú žiaci základným štúdiom. V 1. a 2. ročníku absolvujú predmety tanečná príprava a tanečná prax, ktoré sú orientované na elementárne prípravné cvičenia na nasledovné štúdium v ďalších tanečných technikách. V 3. a 4. ročníku je štúdium rozdelené do povinných predmetov: klasický tanec (balet), kreatívny tanec, ľudový tanec a tanečná prax. Absolvovaním 4. ročníka majú ukončené primárne umelecké vzdelanie (t. j. prvú časť I. stupňa základného štúdia).

Následne žiaci pokračujú druhou časťou I. stupňa, ktorá trvá 4 roky. V štúdiu pokračujú premetmi: klasický tanec (balet), džezový tanec, ľudový tanec a tanečná prax. Po absolvovaní druhej časti I. stupňa majú ukončené nižšie sekundárne umelecké vzdelanie.

Pre žiakov od 15 rokov a pre dospelých je určený II. stupeň základného štúdia. Hlavné predmety sú zhodné s I. stupňom a pridávajú sa predmety podľa zamerania odboru.

Náš tanečný odbor je špecifický tvorbou tanečných divadiel, kde žiaci uplatnia nadobudnuté zručnosti v jednotlivých tanečných technikách. V rámci predmetu tanečná prax tvoríme choreografie s ktorými sa zúčastňujeme tanečných súťaží a vystúpení.