Literárno-dramatický odbor:

Je syntetizujúcim odborom, ktorý obsahuje dramatické, pohybové, rečové, prednesové a slovesné tvorivé činnosti, hru s bábkou a písané slovo, prostredníctvom ktorých pôsobí na celkový rozvoj myslenia, cítenia a konania žiakov. Je to učenie cez zážitok. LDO sa zameriava predovšetkým na detské a mládežnícke divadlo.

Vzdelávanie v LDO rozdeľujeme do štyroch základných častí:

  • A. Prípravné štúdium – je určené deťom predškolského veku minimálne od 5 rokov, dĺžka štúdia jeden rok,  maximálne dva roky.
  • B. Prvý stupeň vzdelania – prvá časť štúdia je určená žiakom ZŠ, alebo absolventom prípravného štúdia, dĺžka štúdia 5 rokov.
  • C. Druhá časť štúdia – je určená pre talentovaných žiakov ZŠ, alebo absolventov primárneho umeleckého vzdelávania, dĺžka štúdia 5 rokov.
  • D. Druhý stupeň vzdelania – je určený pre talentovaných žiakov SŠ, alebo absolventom sekundárneho umeleckého vzdelávania, dĺžka štúdia 5 rokov. V rámci odboru pôsobia nasledovné súbory: