Výtvarný odbor:

Štúdium vo výtvarnom odbore sa zameriavame na oblasti:  kresba,  maľba,  grafika,  modelovanie,  dekoratívne činnosti.

Charakteristika jednotlivých stupňov štúdia:

A. Prípravné štúdium – je určené pre deti od 5 rokov. Je organizované formou hravých výtvarných činností, spoznávania jednotlivých výrazových prostriedkov, technických postupov a materiálov, v spojení so spontánnym sebavyjadrovaním.

B. Prvý stupeň základného štúdia – je určený pre žiakov 1. až 9. ročníka základnej školy. Vyučovanie prostredníctvom výtvarných činností je orientované na experimentovanie, uplatnenie fantázie a predstavivosti žiaka. Žiakom sú taktiež sprístupňované informácie z dejín výtvarnej kultúry.

C. Druhý stupeň základného štúdia –  obdobie 1. až 4. ročníka strednej školy. Štúdium je zamerané na výtvarnú profiláciu žiaka, dôraz je kladený na tvorbu vlastných konceptov a ich realizáciu.

D. Štúdium pre dospelých – individuálny študijný program zameraný na prehĺbenie výtvarných spôsobilostí, alebo prípravu na ďalšie odborné štúdium.