Platbu školného je možné vykonať jedine bankovým prevodom, alebo šekom.

Číslo účtu IBAN: SK56 0200 0000 0016 6007 2653

VZN O Výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov škôl a školských zariadení nájdete tu:

https://www.turciansketeplice.sk/vzn.phtml?id_menu=25645&module_action__56033__id_vzn=4445#m_56033

PRÍPRAVNÉ ŠTÚDIUM
                                                                          mesačne    polročne   ročne
Individuálne                                                    4€               20€              40€
Skupinové                                                        2€              10€              20€

ZÁKLADNÉ ŠTÚDIUM
                                                                          mesačne    polročne   ročne
Individuálne                                                     4€                 20€             40€
Skupinové                                                        2€                 10€             20€

ŠTÚDIUM PRE DOSPELÝCH
                                                                          mesačne    polročne   ročne
Individuálne                                                     100€            500€           1000€
Skupinové                                                         30€             150€            300€

UPOZORNENIE!
V prípade záujmu o štúdium vo viac než jednom skupinovom odbore, sa poplatok za štúdium v pridanom odbore navyšuje o 100%. V individuálnom štúdiu (druhý nástroj), sa poplatok navyšuje o 200 %. Uvedené navýšenia sa vzťahujú aj na štúdium bez odovzdaného čestného vyhlásenia pre daný školský rok, nakoľko žiak nemôže byť započítaný do zberu údajov.

Príklad: Žiak navštevuje Výtvarný odbor, ale rád by navštevoval aj Tanečný odbor. Vo Výtvarnom odbore tak uhradí 10€/polrok, ale v Tanečnom odbore už bude poplatok 20€/polrok. Za štúdium v oboch odboroch spolu, bude teda polročná platba 30€.