Základná umelecká škola v Turčianskych Tepliciach bola založená 1. 9. 1960, ako Základná hudobná škola. Počas svojej dlhoročnej existencie prešla mnohými vnútornými aj vonkajšími zmenami. Jej najstabilnejšími odbormi, ktoré nepretržite pôsobia od založenia školy, sú hudobný a výtvarný odbor. Až od školského roku 1997/1998 sa stáva plno-organizovanou školou, kedy začína svoju činnosť aj odbor tanečný a literárno-dramatický.

Poslaním školy je poskytovať základné umelecké vzdelanie. V súčasnosti, svojim polyestetickým charakterom, umožňuje vzdelávanie v rôznych druhoch umenia. Výchovou umením k umeniu tak napĺňa potrebu rozvoja celistvej osobnosti mladého človeka, jeho tvorivosti, kultúrnosti a citovej angažovanosti.

Dvojaká koncepčná línia umeleckého vzdelávania:

• všeobecná (výchova žiakov nachádzajúcich svoju sebarealizáciu v záujmovo-umeleckej činnosti),

• profesijná (príprava žiakov na ďalšie štúdium na stredných školách umeleckého zamerania, konzervatóriách a vysokých školách s pedagogickým a umeleckým zameraním).

Poskytuje vzdelanie v prípravnom štúdiu, v základnom štúdiu I. a II. stupňa, v štúdiu s rozšíreným počtom vyučovacích hodín, v skrátenom štúdiu a v štúdiu pre dospelých v odboroch:

Hudobný
Výtvarný
Tanečný
Literárno-dramatický